QNW Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thứ sáu - 26/06/2020 16:38

Vào lúc 08h25 ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, địa chỉ: 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã được tiến hành.

Thành phần tham dự gồm:
 - Các cổ đông, đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
 - HĐQT, BKS và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đăng Đơ - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 08 giờ 25 phút có  cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 19.452.600 cổ phần, chiếm 97,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội biểu quyết thông qua lần lượt các nội dung với số phiếu tán thành đều đạt tỉ lệ 100% như sau:
 1. Quy chế làm việc tại Đại hội.
 2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu.
 3. Chương trình của Đại hội.

Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:
Đại hội đã nghe ông Đặng Ngọc Anh – đại diện HĐQT trình bày: 
 + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020 của công ty.
 + Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tùng – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày:
 + Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2019.
 + Tờ trình Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020” trong đó BKS kính trình ĐHĐCĐ tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2019 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán AAC.

Đại hội đã nghe ông Đặng Ngọc Anh – Đại diện HĐQT trình bày: 
 + Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trong đó đề nghị mức chia cổ tức là 151 đồng/cổ phần và ngày 28/5/2020 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2019.
 + Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019 trong đó bao gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019.

Đại hội đã nghe ông Đặng Ngọc Anh – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày “Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020” trong đó: 
 + Doanh thu: 70,5 tỷ đồng.
 + Lợi nhuận sau thuế: 8,0 tỷ đồng.
 + Sản lượng: 8.800.000 m3.
 + Dự kiến chia cổ tức: 302 đồng/cổ phần.

Đại hội đã nghe ông Đặng Ngọc Anh – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày:
 + Tờ trình chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Ông Nguyễn Đăng Đơ – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn đại hội biểu quyết và thông qua kết quả kiểm phiếu các Báo cáo và tờ trình đại hội:
 - Nội dung 1: BC kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch 2020 của công ty; BC hoạt động của HĐQT năm 2019; BC Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 - Nội dung 2: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Nội dung 3: Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 - Nội dung 4: Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Nội dung 5: Chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025
a. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đăng Đơ - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu - trình bày:
 - Quy chế đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 
 - Thể lệ bầu cử. 
. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ đồng ý 100% (gồm 27.947.000 cổ phần có quyền biểu quyết).
b. Đại hội tiếp tục nghe ông Nguyễn Đăng Đơ - Trưởng ban bầu cử: Đọc biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát. Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử, theo thể lệ bầu cử, 05 ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là:
  1. Ông HOÀNG VĂN DƯƠNG.
  2. Ông ĐỖ HỮU LUẬN.
  3. Ông ĐẶNG NGỌC ANH.
  4. Ông LÊ THANH NGHỊ.
  5. Ông HOÀNG VĂN THẮNG.
    và 03 ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát là:
  1. Ông NGUYỄN THANH TÙNG.
  2. Ông VÕ XUÂN VŨ.
  3. Ông ĐẶNG NGỌC DUY.

Sau khi có kết quả thành viên trúng cử HĐQT, BKS. Các thành viên của HĐQT họp phiên đầu tiên để bầu ra Chủ tịch HĐQT và Giám đốc.

  + Ông HOÀNG VĂN DƯƠNG Chủ tịch Hội đồng quản trị
  + Ông HOÀNG VĂN THẮNG Người phụ trách Quản trị Công ty
  + Ông ĐẶNG NGỌC ANH Giám đốc
Kết quả:Các thành viên của Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả:
  + Ông NGUYỄN THANH TÙNG Trưởng Ban kiểm soát

Ông Võ Xuân Vũ - Đại diện Ban thư ký: Thông qua Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Ông Đặng Ngọc Anh - thay mặt Chủ tọa Đại hội đọc: Thông qua Nghị quyết Đại hội và tuyên bố bế mạc.
Nghị quyết Đại hội đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.


Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 0 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020./.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Chi tiết xem tại đây: 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Tác giả bài viết: Thanh Tùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh hoạt động
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn khách hàng

Name: Trực báo chỉ số nước, báo sự cố xì bể đường ống cấp nước - Khu vực thành phố Quảng Ngãi (từ KCN VSIP đến thị trấn Sông Vệ)
Phone: 0914.15.35.36- 0255.3822187
Name:capnuocqng@gmail.com

Name: Chi nhánh Cấp nước Mộ Đức - thị trấn Mộ Đức
Phone: 0914.15.35.37 - 0255.3761587
Name:capnuocqng@gmail.com

Name: Chi nhánh Cấp nước Đức Phổ - thị xã Đức Phổ
Phone: 0914.15.35.38 -0255.3976746
Name:capnuocqng@gmail.com

Name: Chi nhánh cấp nước Châu Ổ - Bình Sơn
Phone: 0914.15.35.39 -0255.3850150
Name:capnuocqng@gmail.com

Name: TRUY VẤN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Phone: https://capnuocqni.vnpt-invoice.com.vn/
Name:hddt.capnuocqni@gmail.com
Kỹ thuật

Name: Phòng Kế hoạch kỹ thuật - đầu tư
Phone: 0255.3721085
Name:capnuocqng@gmail.com
Phòng Quản lý kinh doanh

Name: Hotline
Phone: 0914.15.35.36
Name:capnuocqng@gmail.com

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30


Hôm nayHôm nay : 626

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22651

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1000610