Thông báo chốt danh sách đăng ký tham gia Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018

Ngày 19/12/2017, HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã gửi thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc “Thông báo thay đổi nhân sự" và Nghị Quyết số 29/2017/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 nay:

Tác giả bài viết: Thanh Tùng