STT Tên/Số/Ký hiệu Về việc/Trích yếu Ngày ban hành
1 Đăng ký sử dụng nước phụ

Đăng ký dùng nước phụ

20/08/2021 Tải về
2 Mẫu đơn lắp đặt đồng hồ nước

20/08/2021 Tải về
3 Quyết định 63/QĐ-HĐQT

Quy định giá bán sỉ nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt qua đồng hồ tổng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

28/07/2021 Tải về
4 Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2018

26/01/2018 Tải về
5 Thông Báo 93/TB-VSD ngày 16/1/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN

Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

16/01/2018 Tải về
6 Thông báo số 320/2017/TB-CTCN Thông báo về thay đổi nhân sự

Thông báo về thay đổi nhân sự

19/12/2017 Tải về
7 QĐ 861 - QĐ 862 - QĐ 70 Về điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch

Về việc Phê duyệt Phương án điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

01/12/2017 Tải về
8 Thông báo số 1481/TB-SGDHN về Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch QNW

Thông báo Về Ngày

14/11/2017 Tải về
9 Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp - Công ty Cổ Phần

TỔNG HỢP

27/10/2017 Tải về
10 Báo cáo TÀI CHÍNH - Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/9/2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

29/09/2017 Tải về
11 QNW: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 1

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán (Đăng ký thay đổi lần 1 ngày 23/10/2017)

27/10/2017 Tải về
12 Báo cáo Kết quả chào bán số 6524/UBCK-QLCB

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

29/09/2017 Tải về
13 Thông báo 179/TB-CTCN

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, về việc Phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; và Công văn số 1924/UBND-NNTN ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai áp dụng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định 461/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 55/QĐ-CTCN ngày 15/7/2017 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi về việc Qui định mức giá tiêu thụ nước sạch cho các đối tượng sử dụng: Sinh hoạt đối với hộ dân cư; Cơ Quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; Hoạt động sản xuất vật chất; Kinh doanh dịch vụ của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

01/07/2017 Tải về
14 Thông báo 2110/TB-VSD ngày 20/7/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

THÔNG BÁO - Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

20/07/2017 Tải về
15 Quyết định 461/QĐ-UBND ngày 06/7/2017

Về việc Qui định mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đối với hộ dân cư sử dụng nước sạch của CÔng ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

06/07/2017 Tải về
16 Thông Báo 1815/TB-VSD ngày 15/6/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN

Về ngày đăng ký cuối cùng và Xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

15/06/2017 Tải về
17 Quyết định số 371/QĐ-UBND

Về việc phê quyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

29/05/2017 Tải về
18 Nghị Quyết 12/2017/NQ-HĐQT ngày 20/5/2017

Bộ Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

23/05/2017 Tải về
19 Công văn 2630/UBND-CNXD

Một số chỉ tiêu thông qua Đại hội thường niên năm 2017 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

05/05/2017 Tải về
20 Bộ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

23/04/2017 Tải về
21 03/2017/TT-HĐQT

Công bố thông tin + Thư mời Họp DHĐCĐ thường niên năm 2017

23/04/2017 Tải về
22 Công văn 404/SGDHN-QLNY ngày 07/4/2017

Về việc Công bố thông tin

07/04/2017 Tải về
23 Thông Báo 1174/TB-VSD ngày 10/4/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chúng khoán

10/04/2017 Tải về
24 Công văn 4509/BTC-TCDN ngày 04/4/2017

Công Văn số 4509/BTC-TCDN ngày 04/4/2017 của Bộ Tài Chính về Kiến nghị của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

04/04/2017 Tải về
25 Nghị Quyết 03/2017/NQ-HĐQT ngày 04/4/2017

Bộ hồ sơ Công bố Thông tin về Tổ chức DHĐCĐ năm 2017

04/04/2017 Tải về
26 Thông Báo 88/TB-CTCN

Thông báo: Về việc áp giá nước sạch và Phí Bảo vệ Môi Trường năm 2017

08/04/2017 Tải về
27 Báo Cáo tài chính Hợp Nhất - Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

Báo Cáo tài chính Hợp Nhất - Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

29/03/2017 Tải về
28 Báo Cáo tài chính (Mẹ) - Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

Báo cáo Tài chính Công ty Mẹ (Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016)

29/03/2017 Tải về
29 Công văn 710/CT-KK&KTT

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi có công văn V.v Nộp cổ tức được được và Lợi nhuận còn lại

28/03/2017 Tải về
30 Nghị Quyết 02/2017/NQ-HĐQT ngày 29/3/2017

Nghị Quyết số 02/2017/NQ-HĐQT và Biên Bản số 02/2017/BB-HĐQT ngày 29/3/2017 Đại hội đồng Cổ đông Bất thường lần 1 năm 2017

29/03/2017 Tải về
31 Công văn số 1375/UBCK-GSĐC ngày 16/3/2017

Thông báo chuyển đổi Hệ thống báo cáo và Công bố thông tin từ Hệ thống IDS sang Hệ thống IDSplus

16/03/2017 Tải về
32 Công văn số V185/2017-QNW/VSD-ĐK ngày 17/3/2017

Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền bỏ phiếu) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - VSD cung cấp

17/03/2017 Tải về
33 Mẫu giấy Xác nhận tham dự và Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường - 2017

Thông báo mời cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

19/03/2017 Tải về
34 Công văn 822/UBND-CNXD ngày 21/02/2017

V/v Thông Qua Đại Hội cổ đông để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

22/02/2017 Tải về
 

Danh mục văn bản

Danh mục văn bản

Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh hoạt động
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn khách hàng

Name: Trực báo chỉ số nước, báo sự cố xì bể đường ống cấp nước - Khu vực thành phố Quảng Ngãi (từ KCN VSIP đến thị trấn Sông Vệ)
Phone: 0914.15.35.36- 0255.3822187
Name:capnuocqng@gmail.com

Name: Chi nhánh Cấp nước Mộ Đức - thị trấn Mộ Đức
Phone: 0914.15.35.37 - 0255.3761587
Name:capnuocqng@gmail.com

Name: Chi nhánh Cấp nước Đức Phổ - thị xã Đức Phổ
Phone: 0914.15.35.38 -0255.3976746
Name:capnuocqng@gmail.com

Name: Chi nhánh cấp nước Châu Ổ - Bình Sơn
Phone: 0914.15.35.39 -0255.3850150
Name:capnuocqng@gmail.com

Name: TRUY VẤN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Phone: https://capnuocqni.vnpt-invoice.com.vn/
Name:hddt.capnuocqni@gmail.com
Kỹ thuật

Name: Phòng Kế hoạch kỹ thuật - đầu tư
Phone: 0255.3721085
Name:capnuocqng@gmail.com
Phòng Quản lý kinh doanh

Name: Hotline
Phone: 0914.15.35.36
Name:capnuocqng@gmail.com

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 208

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12236

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1059865