Quan hệ cổ đông

KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỂ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỂ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Đăng ngày: 10/07/2024

QNW ký hợp đồng Kiểm toán và soát xét năm 2024 với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

Xem tiếp
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (QNW)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (QNW)

Đăng ngày: 28/06/2024

QNW tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Xem tiếp
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

Đăng ngày: 05/06/2024

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - QNW (tài liệu Đại hội được đính kèm)

Xem tiếp
THÔNG BÁO tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

THÔNG BÁO tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Đăng ngày: 21/05/2024

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Ngày 11/6/2024

Xem tiếp
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Đăng ngày: 20/05/2024

Huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2024 và thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Xem tiếp
Giải trình và Báo cáo biện pháp khắc phục CBTT đối với BCTN năm 2023 của QNW

Giải trình và Báo cáo biện pháp khắc phục CBTT đối với BCTN năm 2023 của QNW

Đăng ngày: 14/05/2024

Căn cứ công văn số 1084/SGDHN-QLNY ngày 03/5/2024 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Xem tiếp
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I năm 2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I năm 2024

Đăng ngày: 27/04/2024

Hệ thống thông tin kinh tế, tài chính trong Quý của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đơn được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Xem tiếp
Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đăng ngày: 10/04/2024

Nghị quyết số 10/2024/HĐQT-NQ của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Xem tiếp

Quan hệ cổ đông

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo