Tra cứu tiền nước - Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021-2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021÷2022


KHAI MẠC ĐẠI HỘI

 • Đón tiếp đại biểu, cổ đông.
 • Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
 • Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.
 • Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
  • Trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.
  • Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch
  • Trình Đại hội thông qua danh sách Ban TK, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.
  • Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”.

PHẦN 1: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020
 2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020
 3. Báo cáo của BKS năm 2020
 4. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020
 5. Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và KH năm 2021
 6. Tờ trình chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.
 7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Thông quan Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021


PHẦN 2: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và KH hoạt động năm 2022
 2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và KH SXKD năm 2022
 3. Báo cáo của BKS kết quả hoạt động năm 2021 và KH hoạt động năm 2022
 4. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021.
 5. Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và KH năm 2022
 6. Tờ trình Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT- BKS và ban Điều hành Công ty năm 2022.
 7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
I. Tờ trình thay đổi, bổ sung Điều lệ, Qui chế, … cho phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020
 1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần
 2. Tờ trình ban hành Qui chế nội bộ về Quản trị công ty
 3. Tờ trình ban hành Qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 4. Tờ trình ban hành Qui chế hoạt động của Ban Kiểm soát
II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025
 1. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS
 2. Quy định đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS,
+ Quy chế Bầu bổ sung bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
+ Danh sách ứng viên HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn
+ Tiến hành Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT,BKS
       
       3.
Công bố Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS..
 

Thông qua Biên bản – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đã nhất trí thông qua các Báo cáo, tờ trình, Điều lệ và các Qui chế của Công ty (Toàn bộ tài liệu đính kèm)

D. Kết thúc đại hội (Kính mời các Đại biểu tham dự Đại hội - BTC tiệc liên hoan)


=
===================================

5/5 - (1 bình chọn)

Các bài viết khác

Quan hệ cổ đông

Tra cứu tiền nước
Chỉ số nước
(Mã khách hàng bắt đầu bằng số KHÔNG hoặc chữ cái khác chữ O)
Liên hệ qua Zalo